รู้จักประเภทของปลวกแต่ละชนิด

termite castes

การที่เราจะจำแนกปลวกอย่างกว้างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน และปลวกที่ไม่อาศัยอยู่ในดิน และสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีก คือ ปลวกอาศัยอยู่ในดิน แบ่งออกเป็น 3 พวก คือ

  1. ปลวกใต้ดิน เราจะพบเจอพวกมันอยู่ใต้ดินเกือบตลอดอายุของมัน ถึงแม้ว่ามันจะออกจากผิวดินไปแล้ว ก็ยังมีการติดต่อกับพื้นดินอยู่ โดยการที่มันจะทำอุโมงค์ทางเดินด้วยดินไปสู่แหล่งอาหารต่างๆที่อยู่เหนือดิน นอกจากนั้นประโยชน์ของอุโมงค์คือเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจากศัตรู เช่น มด
  2. ปลวกที่อยู่ตามจอมปลวก จะเป็นปลวกที่สร้างรังหรืออาณาจักรขนาดใหญ่ๆ อยู่บนพื้นดินโดยใช้เม็ดดินเล็กๆ สร้างขึ้นเป็นเนินสูงๆขึ้นไปที่เรียกว่าจอมปลวก สามารถพบเห็นทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย และประเทศอื่นๆในทวีปเอเซีย อาฟริกา และออสเตรเลีย
  3. ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก รังของปลวกชนิดนี้ จะเกิดจากมูลของปลวก มาผสมกับเศษไม้ และสร้างเป็นรังที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันออกไป อาจจะอยู่ในดิน บนพื้นดินหรือเหนือพื้นดิน เช่น ตามต้นไม้ เสาไฟ หรืออาคารบ้านเรือน
  4. ปลวกไม้แห้ง เป็นพวกที่มีอาณาจักรหรือรังเล็กกว่าปลวกใต้ดิน อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ และจะไม่ลงไปในดิน ปลวกชนิดนี้ต้องการความชื้นในไม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจัดได้ว่าเป็นพวกที่ทำความเสียหายร้ายแรงต่ออาคารบ้านเรือนและเครื่องเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  5. ปลวกไม้ชื้น จะอาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่มีความชื้นสูงๆ เช่น เปลือกไม้ ไม้ซุง หรือซากไม้ที่ผุพังแล้ว ห้องที่มีความชื้นและความเย็น นับว่าเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับปลวกประเภทนี้ แต่จะเป็นปลวกที่ไม่เป็นอันตรายต่อบ้านเรือนมากนัก